<strong id="tvln1"><blockquote id="tvln1"></blockquote></strong>

<optgroup id="tvln1"></optgroup><sub id="tvln1"><sup id="tvln1"></sup></sub>
 • <dd id="tvln1"></dd>
 • 2010年晋城销售业绩(一)

   

  产品名称

  规格型号

  使用单位

  数量(台)

  投运时间

  备注

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  晋城赵庄矿

  3

  10.01.13

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城王台矿

  3

  10.01.13

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城王台矿

  1

  10.01.13

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  晋城古矿

  2

  10.01.13

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城王台矿

  2

  10.01.25

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城王台矿

  5

  10.01.25

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  晋城王台矿

  4

  10.01.25

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  晋城赵庄矿

  4

  10.01.28

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城成庄矿

  2

  10.01.28

   

  高压负荷开关

  KBGF-200/10Y

  晋城成庄矿

  2

  10.01.28

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  晋城寺河矿

  4

  10.02.01

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140660Y

  晋城寺河矿

  1

  10.02.01

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城寺河矿

  4

  10.02.01

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城长平矿

  2

  10.02.19

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城赵庄矿

  3

  10.02.24

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  晋城赵庄矿

  3

  10.02.24

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  晋城赵庄矿

  1

  10.03.26

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城赵庄矿

  3

  10.03.26

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  晋城晋普山煤矿

  2

  10.04.06

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城晋普山煤矿

  2

  10.04.06

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城寺河矿

  3

  10.04.06

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城寺河矿

  5

  10.04.06

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  晋城租赁站

  8

  10.04.07

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城租赁站

  1

  10.04.14

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140660Y

  晋城租赁站

  1

  10.04.14

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  晋城租赁站

  3

  10.04.14

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  晋城租赁站

  2

  10.04.14

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城赵庄矿

  3

  10.04.20

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  晋城赵庄矿

  5

  10.04.20

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城王台矿

  5

  10.04.28

   

        2010年晋城销售业绩(二)

  产品名称

  规格型号

  使用单位

  数量(台)

  投运时间

  备注

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城王台矿

  1

  10.04.28

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140660Y

  晋城王台矿

  1

  10.04.28

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城租赁站

  5

  10.04.28

   

  高压真空开关

  KBGF-200/6Y

  晋城租赁站

  2

  10.04.28

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城租赁站

  2

  10.05.12

   

  高压真空开关

  KBGF-200/6Y

  晋城租赁站

  4

  10.05.12

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140660Y

  晋城王台矿

  4

  10.05.12

   

  高压真空开关

  KBGF-200/6Y

  晋城租赁站

  1

  10.05.28

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140660Y

  晋城租赁站

  3

  10.05.28

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城租赁站

  4

  10.05.28

   

  高压真空开关

  KBGF-200/6Y

  晋城成庄矿

  2

  10.05.28

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城成庄矿

  1

  10.05.28

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城成庄矿

  4

  10.05.28

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  晋城大赵庄

  4

  10.06.03

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城大赵庄

  1

  10.06.03

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  晋城租赁站

  3

  10.06.03

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140660Y

  晋城王台矿

  2

  10.06.12

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城王台矿

  2

  10.06.12

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  晋城王台矿

  6

  10.06.12

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  晋城大赵庄

  5

  10.06.21

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城大赵庄

  2

  10.06.21

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城成庄矿

  3

  10.06.25

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城成庄矿

  2

  10.06.25

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  晋城成庄矿

  5

  10.06.25

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  晋城寺河矿

  4

  10.07.05

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140660Y

  晋城寺河矿

  2

  10.07.05

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城王台矿

  3

  10.07.06

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城王台矿

  5

  10.07.06

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城王台矿

  2

  10.07.06

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城王台矿

  2

  10.07.06

   

    2010年晋城销售业绩(三)

  产品名称

  规格型号

  使用单位

  数量(台)

  投运时间

  备注

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  晋城王台矿

  1

  10.07.06

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  晋城寺河矿

  2

  10.07.15

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140660Y

  晋城寺河矿

  2

  10.07.15

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城寺河矿

  2

  10.07.15

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城成庄矿

  6

  10.07.15

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140660Y

  晋城成庄矿

  2

  10.07.15

   

  高压真空开关

  KBGF-200/6Y

  晋城寺河矿

  6

  10.07.27

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城寺河矿

  3

  10.07.27

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城寺河矿

  3

  10.07.27

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  晋城凤凰山矿

  5

  10.07.30

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城凤凰山矿

  5

  10.07.30

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城成庄矿

  5

  10.08.04

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  晋城成庄矿

  5

  10.08.04

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  晋城王台矿

  5

  10.08.11

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140660Y

  晋城王台矿

  1

  10.08.11

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城王台矿

  3

  10.08.11

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  晋城租赁站

  1

  10.08.11

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  晋城成庄矿

  4

  10.08.20

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140660Y

  晋城成庄矿

  2

  10.08.20

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城成庄矿

  2

  10.08.20

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城成庄矿

  2

  10.08.20

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  晋城高平变压器厂

  1

  10.08.20

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140660Y

  晋城高平变压器厂

  1

  10.08.20

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  晋城寺河矿

  5

  10.09.07

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城寺河矿

  2

  10.09.07

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140660Y

  晋城寺河矿

  3

  10.09.07

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140660Y

  晋城寺河矿

  3

  10.09.17

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城寺河矿

  2

  10.09.17

   

  高压真空开关

  KBGF-200/6Y

  晋城寺河矿

  5

  10.09.17

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城王台矿

  2

  10.10.16

   

  2010年晋城销售业绩(四)

   

  产品名称

  规格型号

  使用单位

  数量(台)

  投运时间

  备注

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城王台矿

  2

  10.10.16

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140660Y

  晋城寺河矿

  3

  10.10.19

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城寺河矿

  1

  10.10.19

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城寺河矿

  1

  10.10.19

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  晋城寺河矿

  5

  10.10.19

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  晋城寺河矿

  6

  10.11.23

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城寺河矿

  3

  10.11.23

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  晋城长平矿

  5

  10.12.01

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140660Y

  晋城长平矿

  5

  10.12.01

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城大赵庄矿

  4

  10.12.02

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  晋城租赁站

  1

  10.12.02

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城租赁站

  2

  10.12.02

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城租赁站

  1

  10.12.02

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  晋城凤凰山矿

  5

  10.12.27

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  晋城凤凰山矿

  5

  10.12.27

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  晋城古矿

  2

  10.12.30

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  晋城古矿

  5

  10.12.30

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140660Y

  晋城王台矿

  3

  10.12.30

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城王台矿

  2

  10.12.30

   

   

   

   

   

   

   

   

  2010年汾西销售业绩

   

  产品名称

  规格型号

  使用单位

  数量(台)

  投运时间

  备注

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  汾西柳湾矿

  2

  10.01.06

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西柳湾矿

  2

  10.01.06

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  汾西高阳矿

  2

  10.01.11

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西高阳矿

  2

  10.01.11

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ(永磁)

  汾西柳湾矿

  1

  10.01.14

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西柳湾矿

  1

  10.01.14

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ(永磁)

  汾西高阳矿

  1

  10.01.14

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西高阳矿

  1

  10.01.14

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y(永磁)

  汾西丈八矿

  3

  10.03.23

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西丈八矿

  3

  10.03.23

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y(永磁)

  汾西正明矿

  2

  10.03.28

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西正明矿

  2

  10.03.28

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y(永磁)

  汾西正明矿

  4

  10.03.28

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西正明矿

  4

  10.03.28

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y(永磁)

  汾西正明矿

  4

  10.04.06

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西正明矿

  4

  10.04.06

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ(永磁)

  汾西柳湾矿

  1

  10.04.29

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西柳湾矿

  1

  10.04.29

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ(永磁)

  汾西柳湾矿

  2

  10.05.21

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西柳湾矿

  2

  10.05.21

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  孝西总库

  2

  10.05.26

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  孝西总库

  2

  10.05.26

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  孝西总库

  3

  10.05.26

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  孝西总库

  3

  10.05.26

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ(永磁)

  汾西柳湾矿

  1

  10.06.01

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西柳湾矿

  1

  10.06.01

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ(永磁)

  汾西宜兴矿

  4

  10.06.19

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西宜兴矿

  4

  10.06.19

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ(永磁)

  汾西柳湾矿

  1

  10.08.19

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西柳湾矿

  1

  10.08.19

   

  2010年汾西销售业绩

   

  产品名称

  规格型号

  使用单位

  数量(台)

  投运时间

  备注

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ(永磁)

  孝西总库

  2

  10.08.20

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  孝西总库

  2

  10.08.20

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y(永磁)

  孝西总库

  1

  10.08.20

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  孝西总库

  1

  10.08.20

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ(永磁)

  孝西总库

  2

  10.08.28

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  孝西总库

  2

  10.08.28

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ(永磁)

  孝西总库

  2

  10.08.28

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  孝西总库

  2

  10.08.28

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y(永磁)

  汾西供应处

  3

  10.09.30

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西供应处

  3

  10.09.30

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y(永磁)

  汾西供应处

  1

  10.09.30

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西供应处

  1

  10.09.30

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y(永磁)

  汾西正中矿

  2

  10.10.08

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西正中矿

  2

  10.10.08

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ(永磁)

  汾西紫金矿

  2

  10.08.23

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西紫金矿

  2

  18.08.23

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ(永磁)

  汾西高阳矿

  3

  10.10.19

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西高阳矿

  3

  10.10.19

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y(永磁)

  汾西温城煤矿

  1

  10.10.30

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西温城煤矿

  1

  10.10.30

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y(永磁)

  汾西温城煤矿

  1

  10.10.30

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西温城煤矿

  1

  10.10.30

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  汾西高阳矿

  2

  10.12.01

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西高阳矿

  2

  10.12.01

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  汾西高阳矿

  1

  10.12.01

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  汾西高阳矿

  1

  10.12.01

   

   

   

   

   

   

   

  2010年阳泉销售业绩

   

  产品名称

  规格型号

  使用单位

  数量(台)

  投运时间

  备注

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  阳泉华鑫

  6

  10.04.22

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  阳泉华鑫

  6

  10.04.22

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  阳泉华鑫

  6

  10.05.05

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  阳泉华鑫

  6

  10.05.05

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  阳泉华鑫

  3

  10.10.20

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  阳泉华鑫

  4

  10.10.20

   

  高压负荷开关

  KBGF-200/10Y

  阳泉华鑫

  6

  10.10.20

   

   

   

   

   

   

   

  2010年江苏销售业绩

   

  产品名称

  规格型号

  使用单位

  数量(台)

  投运时间

  备注

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  南京大全

  4

  10.01.09

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y(永磁)

  中电电气

  2

  10.01.15

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  中电电气

  1

  10.01.15

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140660Y

  中电电气

  2

  10.01.15

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140(660)Y

  中电电气

  1

  10.01.15

   

  高压负荷开关

  KBGF-200/10Y

  中电电气

  2

  10.01.15

   

  高压负荷开关

  KBGF-200/10Y

  中电电气

  5

  10.03.18

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140(660)Y

  中电电气

  5

  10.03.18

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140(660)Y

  中电电气

  2

  10.04.09

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140(660)Y

  中电电气

  2

  10.04.09

   

  高压负荷开关

  KBGF-200/6Y

  中电电气

  4

  10.06.30

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  盐城变压器厂

  7

  10.06.30

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140(660)Y

  盐城变压器厂

  7

  10.07.14

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  盐城变压器厂

  9

  10.07.14

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140(660)Y

  盐城变压器厂

  9

  10.08.02

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140(660)Y

  中电电气

  4

  10.08.02

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y(永磁)

  中电电气

  4

  10.08.10

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y(永磁)

  中电电气

  2

  10.08.10

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140(660)Y

  中电电气

  2

  10.08.10

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140(660)Y

  中电电气

  2

  10.08.10

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ(永磁)

  中电电气

  2

  10.08.10

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  江苏盐城中联

  3

  10.08.24

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140(660)Y

  江苏盐城中联

  3

  10.08.24

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140(660)Y

  中电电气

  5

  10.08.25

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y(永磁)

  中电电气

  5

  10.08.25

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140(660)Y

  中电电气

  1

  10.08.25

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140(660)Y

  中电电气

  1

  10.08.25

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ(永磁)

  中电电气

  2

  10.08.25

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y(永磁)

  中电电气

  4

  10.09.15

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140(660)Y

  中电电气

  4

  10.09.15

   

  2010年江苏销售业绩

   

  产品名称

  规格型号

  使用单位

  数量(台)

  投运时间

  备注

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  南京大全

  4

  10.09.25

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ(永磁)

  中电电气

  3

  10.09.25

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y(永磁)

  中电电气

  4

  10.09.25

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140(660)Y

  中电电气

  3

  10.09.25

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140(660)Y

  江苏盐城中联

  4

  10.09.29

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ(永磁)

  江苏盐城中联

  3

  10.09.29

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ(永磁)

  江苏盐城中联

  1

  10.09.29

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ(永磁)

  江苏盐城华星

  3

  10.10.11

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140(660)Y

  江苏盐城华星

  3

  10.10.11

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y(永磁)

  中电电气

  7

  10.11.12

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140(660)Y

  中电电气

  4

  10.11.12

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140(660)Y

  中电电气

  3

  10.11.12

   

   

   

   

   

   

   

  2010年湖南销售业绩

   

  产品名称

  规格型号

  使用单位

  数量(台)

  投运时间

  备注

  高压负荷开关

  KBGF-200/10Y

  湖南益阳

  2

  10.07.06

   

  低压真空开关

  KBGZ-400/1140(660)Y

  湖南益阳

  1

  10.07.06

   

  低压真空开关

  KBGZ-500/1140(660)Y

  湖南益阳

  1

  10.07.06

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ(永磁)

  湖南益阳

  4

  10.10.28

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140(660)Y

  湖南益阳

  4

  10.10.28

   

   

   

   

   

   

   

  2010年东北销售业绩

   

  产品名称

  规格型号

  使用单位

  数量(台)

  投运时间

  备注

  低压保护箱

  BXD-1000/1140(660)Y

  通化变压器厂

  4

  10.01.21

   

  低压保护箱

  BXB-800/3300Y

  通化变压器厂

  2

  10.01.21

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  通化变压器厂

  4

  10.01.21

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y(永磁)

  抚顺特变

  4

  10.01.29

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y(永磁)

  通化变压器厂

  2

  10.02.08

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140(660)Y

  通化变压器厂

  2

  10.02.08

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140(660)Y

  抚顺北龙

  6

  10.05.26

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  抚顺北龙

  6

  10.05.26

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  通化变压器厂

  3

  10.09.10

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140(660)Y

  通化变压器厂

  3

  10.09.10

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  通化变压器厂

  2

  10.09.30

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140(660)Y

  通化变压器厂

  2

  10.09.30

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  通化变压器厂

  1

  10.10.08

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ(永磁)

  通化变压器厂

  6

  10.12.08

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140(660)Y

  通化变压器厂

  6

  10.12.08

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2010年大同销售业绩

   

  产品名称

  规格型号

  使用单位

  数量(台)

  投运时间

  备注

  高压负荷开关

  KBGF-200/6Y

  大同变压器厂

  4

  10.04.23

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140(660)Y

  大同变压器厂

  4

  10.04.23

   

  高压负荷开关

  KBGF-200/6Y

  大同变压器厂

  4

  10.05.08

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140(660)Y

  大同变压器厂

  4

  10.05.08

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  大同矿务局

  5

  10.10.11

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140(660)Y

  大同矿务局

  4

  10.10.11

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140(660)Y

  大同矿务局

  1

  10.10.11

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140(660)Y

  大同矿务局

  5

  10.10.27

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140(660)Y

  大同矿务局

  1

  10.10.27

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  大同矿务局

  6

  10.10.27

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  大同矿务局

  10

  10.11.09

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140(660)Y

  大同矿务局

  10

  10.11.09

   

   

   

   

   

   

   

  2010年临汾销售业绩

   

  产品名称

  规格型号

  使用单位

  数量(台)

  投运时间

  备注

  低压保护箱

  BXD-1000/1140(660)Y

  临汾天煜

  1

  10.02.03

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  临汾天煜

  1

  10.02.03

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140(660)Y

  临汾天煜

  1

  10.03.25

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  临汾天煜

  1

  10.03.25

   

   

   

   

   

   

   

  2010年其他销售业绩

   

  产品名称

  规格型号

  使用单位

  数量(台)

  投运时间

  备注

  高压负荷开关

  KBGF-200/10Y

  朔州

  1

  10.01.11

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  沙坪矿

  1

  10.02.05

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  沙坪矿

  1

  10.02.05

   

  低压保护箱

  BXB-800/3300Y

  平顶山

  2

  10.03.27

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  鑫宇联

  1

  10.04.03

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  鑫宇联

  1

  10.04.03

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  定襄变压器厂

  4

  10.04.26

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  定襄变压器厂

  3

  10.04.26

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  定襄变压器厂

  1

  10.04.26

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  霍州干河矿

  1

  10.05.10

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140660Y

  霍州干河矿

  1

  10.05.10

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  新疆特变厂

  3

  10.05.20

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  定襄变压器厂

  4

  10.06.24

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  定襄变压器厂

  4

  10.06.24

   

  高压负荷开关

  KBGF-200/6Y

  定襄嘉龙

  3

  10.07.09

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  定襄嘉龙

  2

  10.07.09

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  定襄嘉龙

  1

  10.07.09

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  天津特变

  3

  10.07.14

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  天津特变

  3

  10.07.14

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  天津特变

  6

  10.07.17

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  天津特变

  6

  10.07.17

   

  高压负荷开关

  KBGF-200/10Y

  天津特变

  5

  10.10.12

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140660Y

  天津特变

  2

  10.10.12

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  天津特变

  2

  10.10.12

   

  低压真空开关

  KBZ-500/1140660Y

  天津特变

  1

  10.10.12

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  天津特变

  2

  10.10.22

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  天津特变

  2

  10.10.22

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  许继变压器厂

  5

  10.11.04

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  许继变压器厂

  5

  10.11.04

   

   

  2010年其他销售业绩

   

  产品名称

  规格型号

  使用单位

  数量(台)

  投运时间

  备注

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  新疆特变

  4

  10.11.13

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  新疆特变

  4

  10.11.13

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  天津特变

  3

  10.11.20

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  天津特变

  3

  10.11.20

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  天津特变

  1

  10.11.23

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  天津特变

  1

  10.11.23

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  太原前进变压器厂

  1

  10.11.26

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  太原前进变压器厂

  1

  10.11.26

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  天津特变

  5

  10.12.01

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  天津特变

  5

  10.12.01

   

  低压真空开关

  KBZ-400/1140660Y

  朔州

  2

  10.12.04

   

  高压真空开关

  KBGZ-400/10Y

  温庄煤业

  2

  10.12.14

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  温庄煤业

  2

  10.12.14

   

  低压保护箱

  BXD-1000/1140660Y

  胜必达

  5

  10.12.17

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  胜必达

  5

  10.12.17

   

  高压真空开关

  KBG-400/6YZ

  晋城金恒瑞

  3

  10.12.24

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  晋城金恒瑞

  3

  10.12.24

   

  低压真空开关

  KBZ-630/1140660Y

  朔州后安煤矿

  1

  10.12.29

   

   

   

   

   

   

   

  中文字幕日本无吗